Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Η επόμενη μέρα (του Π Κοσμά)

Ενα  κείμενο  για  το  Συνέδριο  του  ΣΥΡΙΖΑ   και  το  τι  συνέβη  εκεί  από  την  πλευρά  της  μειοψηφίας. Παρατίθεται  το  πρώτο  μέρος  του  κειμένου. Το  δεύτερο  (περί  ευρώ,  μνημονίου, κυβέρνησης  της  Αριστεράς κλπ)  μπορείτε  να  το  διαβάσετε  οι  ενδιαφερόμενοι  στο  link    που  παραθέτω.  Το  «παρέλειψα»    επειδή  ξέρω  ότι  τα  μεγάλα  κείμενα  τρομοκρατούν  και  ωθούν  τον  αναγνώστη  να  μην  διαβάσει  τίποτα !

ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΣΥΡΙΖΑ:  Η  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΜΕΡΑ

Το Σάβ­βα­το το από­γευ­μα της πεν­θή­με­ρης δια­δι­κα­σί­ας του συ­νε­δρί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (Τε­τάρ­τη έως Κυ­ρια­κή, 10-14 Ιου­λί­ου) και ενώ συ­ζη­τιού­νται τα θέ­μα­τα της «αυ­το­διά­λυ­σης» των συ­νι­στω­σών και των λι­στών εκλο­γής στην Κ.Ε., στο βήμα ανε­βαί­νει ο Αλέ­ξης Τσί­πρας. Μόλις αναγ­γέλ­λε­ται από το προ­ε­δρείο και ση­κώ­νε­ται από την κα­ρέ­κλα του, ξε­σπά­ει θυ­ελ­λώ­δες χει­ρο­κρό­τη­μα πριν καν ανέ­βει στο βήμα και πει ό,τι ήθελε να πει. Στη συ­νέ­χεια, ανε­βαί­νει στο βήμα ο Μα­νό­λης Γλέ­ζος. Σε ση­μεία της ομι­λί­ας του ένα μέρος της «πλα­τεί­ας» τον γιου­χά­ρει και τον προ­πη­λα­κί­ζει λε­κτι­κά! Λίγο αρ­γό­τε­ρα, σε πα­ρέμ­βα­ση του Πα­να­γιώ­τη Λα­φα­ζά­νη, η «πλα­τεία» ξε­σπά­ει σε μα­ζι­κούς προ­πη­λα­κι­σμούς και γιου­χα­ΐ­σμα­τα! Δια­λέ­γου­με αυτά τα στιγ­μιό­τυ­πα όχι απλώς για να με­τα­φέ­ρου­με «κλίμα», αλλά γιατί είναι απο­κα­λυ­πτι­κοί σπα­σμοί σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κο­ποί­η­σης: στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχου­με πλέον γεν­ναί­ες δό­σεις σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κο­ποί­η­σης, και μά­λι­στα πολύ εκ­φυ­λι­στι­κές της εκ­δο­χές. Τα γιου­χα­ΐ­σμα­τα, οι εκ­δη­λώ­σεις «πο­λι­τι­κού χου­λι­γκα­νι­σμού» της «πλα­τεί­ας» και οι έντο­νες όψεις «προ­σω­πο­λα­τρί­ας» και αυ­το­νό­μη­σης της σχέ­σης «αρ­χη­γού» – «κομ­μα­τι­κού ακρο­α­τη­ρί­ου» ήταν τα πιο εμ­φα­νή και εύ­γλωτ­τα δείγ­μα­τα. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά.

Αν όμως τα τε­τε­λε­σμέ­να στην κα­τεύ­θυν­ση της σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κο­ποί­η­σης ήταν η μία -και κυ­ρί­αρ­χη- πλευ­ρά, η άλλη πλευ­ρά ήταν ότι ο αρι­στε­ρός συ­σχε­τι­σμός, όπως εκ­φρά­ζε­ται από την Αρι­στε­ρή Πλατ­φόρ­μα, ενι­σχύ­θη­κε ση­μα­ντι­κά, τόσο στις εκλο­γές για την Κ.Ε. (όπου το πο­σο­στό της ξε­πέ­ρα­σε το 30%, από 25% στις αντί­στοι­χες εκλο­γές στη Συν­διά­σκε­ψη των αρχών Δε­κεμ­βρί­ου 2012) όσο και ου­σια­στι­κά πο­λι­τι­κά. Η «πυγμή» της ηγε­σί­ας, που δια­κιν­δύ­νευ­σε ακόμη και διά­σπα­ση στο όνομα της… ενό­τη­τας και του «κόμ­μα­τος των μελών», γύ­ρι­σε μπού­με­ρανγκ: οι θέ­σεις, το κα­τα­στα­τι­κό και οι ορ­γα­νω­τι­κές απο­φά­σεις υπερ­ψη­φί­στη­καν, αλλά αυτό κό­στι­σε βαριά τραύ­μα­τα στην πο­λι­τι­κή δυ­να­μι­κή, τη συ­νο­χή και το συ­σχε­τι­σμό δύ­να­μης για το στρα­τό­πε­δο της προ­ε­δρι­κής πλειο­ψη­φί­ας.

Πέρα από το γε­νι­κό πο­λι­τι­κό «ισο­ζύ­γιο» του συ­σχε­τι­σμού δύ­να­μης ανά­με­σα στην προ­ε­δρι­κή πλειο­ψη­φία και την Αρι­στε­ρή Πλατ­φόρ­μα, στα συ­γκε­κρι­μέ­να επί­δι­κα του συ­νε­δρί­ου ο απο­λο­γι­σμός είναι συ­νο­πτι­κά ο εξής:

Δια­κή­ρυ­ξη και πο­λι­τι­κή από­φα­ση:Υπερ­ψη­φί­στη­καν τα κεί­με­να της πλειο­ψη­φί­ας. Από άποψη πο­λι­τι­κοϊ­δε­ο­λο­γι­κού πλαι­σί­ου, επι­κυ­ρώ­θη­κε ένα πλαί­σιο που είναι σαφώς αρι­στε­ρό­τε­ρα της «πραγ­μα­τι­κής γραμ­μής» η οποία εκ­φω­νεί­ται από τον Αλέξη Τσί­πρα και κε­ντρι­κά περί αυτόν στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αλλά ταυ­τό­χρο­να είναι κυ­ρί­ως για εσω­κομ­μα­τι­κή χρήση και επι­τρέ­πει στην «πραγ­μα­τι­κή γραμ­μή» να εμ­φα­νί­ζε­ται σαν θε­μι­τή ερ­μη­νεία αυτού του πλαι­σί­ου. Οι εναλ­λα­κτι­κές εκ­δο­χές (τρο­πο­λο­γί­ες) της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας (για τη νέα ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση, για το ευρώ, για την κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς και τις πο­λι­τι­κές συμ­μα­χί­ες, για την εθνι­κο­ποί­η­ση τρα­πε­ζών, ΔΕΚΟ και στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας το­μέ­ων της οι­κο­νο­μί­ας υπό κοι­νω­νι­κό και ερ­γα­τι­κό έλεγ­χο) κα­τα­ψη­φί­στη­καν με πο­σο­στά που κυ­μαί­νο­νταν από 60-70%. Έτσι, επι­κυ­ρώ­θη­κε μια δεξιά με­τα­τό­πι­ση στο πρό­γραμ­μα και την πο­λι­τι­κή γραμ­μή, αλλά χωρίς να επι­βλη­θεί κα­θα­ρά το πο­λι­τι­κό πλαί­σιο το οποίο εκ­φω­νεί και με με βάση το οποίο λει­τουρ­γεί η ηγε­σία. Η υπο­στή­ρι­ξη των 4 εναλ­λα­κτι­κών εκ­δο­χών-τρο­πο­λο­γιών της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας από το 30-40% των συ­νέ­δρων σε ένα συ­νέ­δριο όπου όλοι οι όροι διε­ξα­γω­γής του ήταν δυ­σμε­νείς γι’ αυτήν, δεί­χνει ότι οι αντι­στά­σεις ενά­ντια στη σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση έχουν ισχυ­ρό έρει­σμα μέσα στο κόμμα.

·      Εκλο­γή του προ­έ­δρου από το συ­νέ­δριο και όχι την Κ.Ε.:Ήταν το ση­μείο όπου ο Αλέ­ξης Τσί­πρας -και ό,τι εκ­προ­σω­πεί μέσα στο κόμ­μα- πέ­τυ­χε την πιο κα­θα­ρή νίκη, αλλά όχι χωρίς τραυ­μα­τι­σμούς για το στρα­τό­πε­δό του. Όταν γι­νό­ταν η ψη­φο­φο­ρία για τον τρόπο εκλο­γής του προ­έ­δρου, έλει­παν μα­ζι­κά από την αί­θου­σα οι δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας, που έκα­ναν έκτα­κτη συ­νέ­λευ­ση εξαι­τί­ας των «ορια­κών» κα­τα­στά­σε­ων που είχαν προη­γη­θεί στη συ­ζή­τη­ση και τις ψη­φο­φο­ρί­ες για τις συ­νι­στώ­σες και τις λί­στες εκλο­γής στην Κ.Ε. Παρ’ όλα αυτά, τα χέρια που ση­κώ­θη­καν για να υπο­στη­ρί­ξουν την εκλο­γή του προ­έ­δρου από την Κ.Ε. ήταν πολλά… Στη συ­νέ­χεια, η κάλπη έβγα­λε ένα απο­τέ­λε­σμα -για τον μο­να­δι­κό υπο­ψή­φιο Αλέξη Τσί­πρα- που τον τραυ­μα­τί­ζει: εκλέ­χτη­κε με 72,5% των εγκύ­ρων ψη­φο­δελ­τί­ων εξαι­τί­ας μια μάζας λευ­κών και άκυ­ρων ψη­φο­δελ­τί­ων δια­μαρ­τυ­ρί­ας που ανήλ­θαν σε πο­σο­στό 27,5%. Η πιο ση­μα­ντι­κή ωστό­σο νίκη του Αλέξη Τσί­πρα ήταν η οι­κο­δό­μη­ση μιας προ­σω­πι­κής πο­λι­τι­κής σχέ­σης με ση­μα­ντι­κό τμήμα των συ­νέ­δρων που επι­κύ­ρω­σε και ενί­σχυ­σε το «φαι­νό­με­νο» του προ­ε­δρι­κού βο­να­παρ­τι­σμού. Συ­νέ­πεια αυτού ήταν και η ισχυ­ρο­ποί­η­ση -σε σχέση με τη Συν­διά­σκε­ψη του Δε­κεμ­βρί­ου 2012- του συ­σχε­τι­σμού του προ­ε­δρι­κού κομ­μα­τιού στο μπλοκ της πλειο­ψη­φί­ας, όπως κα­τα­γρά­φη­κε στην εκλο­γή της Κ.Ε.

·      «Αυ­το­διά­λυ­ση» συ­νι­στω­σών:Με τα φευ­δε­πί­γρα­φα προ­πα­γαν­δι­στι­κά σχή­μα­τα «κόμμα των μελών», «όχι κόμ­μα­τα μέσα στο κόμμα», «πάλη ενά­ντια στους μη­χα­νι­σμούς μέσα στο κόμμα», η επί­θε­ση ενά­ντια στις συ­νι­στώ­σες ήταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα επί­θε­ση ενά­ντια σε όλη την αρι­στε­ρή πτέ­ρυ­γα του κόμ­μα­τος. Η από­φα­ση να ολο­κλη­ρω­θεί η δια­δι­κα­σία «αυ­το­διά­λυ­σης» σε «εύ­λο­γο» χρόνο και ύστε­ρα από «δια­βού­λευ­ση» επι­δέ­χε­ται πολ­λών ανα­γνώ­σε­ων, αλλά το «νόημά» της θα κρι­θεί πλέον από τις εξε­λί­ξεις και το συ­νο­λι­κό συ­σχε­τι­σμό δύ­να­μης. Η ηγε­σία πήρε την κα­ταρ­χήν από­φα­ση που ήθελε, αλλά δεν ε.ίχε το συ­σχε­τι­σμό για να προ­χω­ρή­σει -όπως θα ήθε­λε- στην αυ­το­διά­λυ­ση εδώ και τώρα», η δε τε­λι­κή υλο­ποί­η­ση της από­φα­σης δεν είναι αυ­το­νό­η­τη ούτε «πε­ρί­πα­τος».

·      Λί­στες και τά­σεις:Η προ­ε­δρι­κή «πυγμή» επι­χεί­ρη­σε τον πε­ριο­ρι­σμό των τά­σε­ων με κα­τάρ­γη­ση των δια­φο­ρε­τι­κών λι­στών εκλο­γής στην Κ.Ε., έκανε έναν εκ­βια­στι­κό ελιγ­μό επι­σεί­ο­ντας σαν απει­λή τα δια­φο­ρε­τι­κά ψη­φο­δέλ­τια και στο τέλος «ει­σέ­πρα­ξε» όχι δύο λί­στες σε ένα ενιαίο ψη­φο­δέλ­τιο αλλά 6 δια­φο­ρε­τι­κά ψη­φο­δέλ­τια, από τα οποία το ψη­φο­δέλ­τιο της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας αύ­ξη­σε τα πο­σο­στά του από το 25% στο 30%! Ο ορι­σμός της πλή­ρους απο­τυ­χί­ας!

·      Νέος εσω­κομ­μα­τι­κός συ­σχε­τι­σμός:Όλα αυτά «συ­νο­ψί­στη­καν» πρω­ταρ­χι­κά στην ισχυ­ρο­ποί­η­ση της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας απέ­να­ντι στο μπλοκ της προ­ε­δρι­κής πλειο­ψη­φί­ας και δευ­τε­ρευό­ντως στην ισχυ­ρο­ποί­η­ση του προ­ε­δρι­κού πόλου μέσα στην πλειο­ψη­φία – οι δύο όψεις, πρω­τεύ­ου­σα και δευ­τε­ρεύ­ου­σα, της οξεί­ας πο­λι­τι­κής πό­λω­σης μέσα στο κόμμα.

Πώς μπο­ρούν να συ­νο­ψι­στούν όλα αυτά; Κα­ταρ­χήν, έχου­με μια αντι­φα­τι­κή ει­κό­να: προ­ε­δρι­κή «πυγμή» που γύ­ρι­σε «μπού­με­ρανγκ», τε­τε­λε­σμέ­να σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κο­ποί­η­σης (πο­λι­τι­κά και ορ­γα­νω­τι­κά), αλλά

και ισχυ­ρο­ποί­η­ση της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας. Σε αυτή τη γε­νι­κή ει­κό­να, για να βγά­λου­με ένα συ­νο­λι­κό συ­μπέ­ρα­σμα πρέ­πει να προ­σθέ­σου­με τρία ποιο­τι­κά στοι­χεία:

Πρώτο,τη ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση των θέ­σε­ων της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας σε όλα τα κρί­σι­μα ζη­τή­μα­τα (χρέος, ευρώ, κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς, μα­ζι­κές εθνι­κο­ποι­ή­σεις με ερ­γα­τι­κό και κοι­νω­νι­κό έλεγ­χο κ.λπ.).

Δεύ­τε­ρο,την ου­σια­στι­κή πο­λυ­διά­σπα­ση της πλειο­ψη­φί­ας μετά το συ­νέ­δριο («ξύ­ρι­σμα» ΠΑ­ΣΟ­Κο­γε­νών και «Πλατ­φόρ­μας 2000» των Μπα­λά­φα – Δού­ρου κ.λπ. στις εκλο­γές για την Κ.Ε., διά­σπα­ση της Αρ.Εν. με­τα­ξύ προ­ε­δρι­κών και «αρι­στε­ρής ΑΡ.ΕΝ.», μια μάλ­λον χα­ώ­δης, αντι­φα­τι­κή και γε­μά­τη αντι­θέ­σεις δια­δι­κα­σία εσω­τε­ρι­κής «ανα­σύν­θε­σης» στο χώρο της πλειο­ψη­φί­ας).

Τρίτο,τη συρ­ρί­κνω­ση των «εν­διά­με­σων» δυ­νά­με­ων προ­συ­νε­δρια­κά (όπως η ΑΝΑΣΑ) και την αδυ­να­μία τους να κα­τα­γρά­ψουν ου­σια­στι­κή δια­κρι­τό­τη­τα μέσα στο συ­νέ­δριο. Ως απο­τέ­λε­σμα της οξεί­ας πο­λι­τι­κής πό­λω­σης μέσα στο κόμμα, οι όποιες δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις κά­ποιων «εν­διά­με­σων» ήταν θε­ω­ρη­τι­κού και «αξια­κού» χα­ρα­κτή­ρα και δεν πή­γαι­ναν στο «τα­μείο»: με την εξαί­ρε­ση του τρό­που εκλο­γής του προ­έ­δρου, στις ψη­φο­φο­ρί­ες για όλα τα επί­μα­χα πο­λι­τι­κά ζη­τή­μα­τα οι «εν­διά­με­σοι» ψή­φι­σαν όλες τις βα­σι­κές θέ­σεις της πλειο­ψη­φί­ας.

Συ­νε­κτι­μώ­ντας όλα τα πα­ρα­πά­νω, το ου­σια­στι­κό συ­μπέ­ρα­σμα είναι ότι η «μάχη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ» πα­ρα­μέ­νει ανοι­χτή! Αυτό είναι η ου­σια­στι­κή νίκη της αρι­στε­ρής πτέ­ρυ­γας μέσα στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τα «καλά νέα» για όλο το κί­νη­μα και όλη την Αρι­στε­ρά.Από τη στιγ­μή που στο «λο­γα­ρια­σμό» του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχει «πι­στω­θεί» ένα ση­μα­ντι­κό κε­φά­λαιο πο­λι­τι­κής εκ­προ­σώ­πη­σης ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών στρω­μά­των αλλά και η προ­ο­πτι­κή μιας πο­λι­τι­κής ανα­τρο­πής της οποί­ας η έκ­βα­ση θα κρι­θεί στην τα­ξι­κή πάλη, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είναι ένα από τα «κλει­διά» της τα­ξι­κής πάλης, και η έκ­βα­ση της μάχης για τη φυ­σιο­γνω­μία και τον πο­λι­τι­κό του προ­σα­να­το­λι­σμό δεν είναι υπό­θε­ση μόνο της αρι­στε­ρής πτέ­ρυ­γας μέσα στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας και ευ­ρύ­τε­ρα του αρι­στε­ρού δυ­να­μι­κού του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ), αλλά και όλης της Αρι­στε­ράς και όλου του κι­νή­μα­τος. Αν χαθεί αυτή η μάχη, θα είναι ήττα για όλους. Αν κερ­δη­θεί, θα είναι νίκη για όλους!

http://panosz.wordpress.com/2013/08/01/sxoliasths-i-platia-1/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Η επόμενη μέρα (του Π Κοσμά)

  1. Ο/Η Νίκος Π λέει:

    Ο Πάνος Κοσμάς, σαν τυπικός εισοδιστής τροτσκιστής, αγνοεί επιδεικτικά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα τη μη αντιστοιχία ανάμεσα στους ψηφοφόρους και τα εκλεγμένα στελέχη. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες μαθηματικές γνώσεις για να αντιληφθεί κανείς ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων του κόμματος προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ενώ είναι επίσης φανερό ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ανάλογη εκπροσώπηση στην κεντρική επιτροπή. Γι’ αυτούς βέβαια που πρεσβεύουν τα περί αριστερής πρωτοπορείας, αυτά είναι λεπτομέρειες που απασχολούν τους απολογητές του αστισμού, το πρόβλημα όμως θα το βρουν μπροστά τους, αφού κατά την ταπεινή μου άποψη κανένα κόμμα δεν έχει μέλλον αν τα στελέχη του δεν εκπροσωπούν τους ψηφοφόρους του.

    Οσο για τις απόψεις του ίδιου του Πάνου Κοσμά, είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό το παρακάτω άρθρο του που περιέχει και μια όχι αδιάφορη ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της χώρας:

    http://www.kokkino.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1866:-q-q&catid=15&Itemid=37

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s